piątek, 29 kwietnia 2022

Prowadź mnie serce

 "Bar­wy ze słoń­ca są. A ono nie ma

Żad­nej osob­nej bar­wy, bo ma wszyst­kie.

I cała zie­mia jest niby po­emat,

A słoń­ce nad nią przed­sta­wia ar­ty­stę.


Kto chce ma­lo­wać świat w barw­nej po­sta­ci,

Nie­chaj nie pa­trzy ni­g­dy pro­sto w słoń­ce.

Bo pa­mięć rze­czy, któ­re wi­dział, stra­ci,

Łzy tyl­ko w oczach zo­sta­ną pie­ką­ce.


Nie­chaj przy­klęk­nie, twarz ku tra­wie schy­li

I pa­trzy w pro­mień od zie­mi od­bi­ty.

Tam znaj­dzie wszyst­ko, co­śmy po­rzu­ci­li:

Gwiaz­dy i róże, i zmierz­chy i świ­ty."  (C. Miłosz)


"Prowadź mnie serce", 120x240 cm